Ale nan kontni prensipal la

Mizajou Pi resan

7 July 2021

Ki moun ki dwe vaksinen pou COVID-19?

Repons yo ki sou sit sa a te devlope avèk CDC epi li te egzamine yo ak anpil atansyon

Ozetazini, tout moun ki gen laj 12 zan oswa plis kalifye kounye a pou yo pran yon vaksinasyon kont COVID-19. CDC rekòmande pou tout moun nan gwoup sa a pran vaksen kont COVID-19 la dèke yo kapab.

Etid yo montre vaksen kont COVID-19 yo efikas pou anpeche moun trape COVID-19. Lè ou pran yon vaksen kont COVID-19, sa pral ede anpeche tou pou moun malad gravman menm si yo trape COVID-19.

Vaksinasyon toupatou se yon zouti ki enpòtan anpil pou pwoteje kont COVID-19 pou ede sispann pandemi an.


Tyeese Gaines -- Why Get The Vax | COVID-19 Vaccine Education Initiative
Si ou pare pou ou vaksinen, jwenn enfòmasyon ajou sou kote ki toupre ou.

Eksplore Plis

E si mwen gen yon pwoblèm sante kache alabaz?

Moun ki gen pwoblèm medikal kache alabaz kapab resevwa vaksen kont COVID-19 FDA otorize yo. An reyalite, vaksinasyon an enpòtan espesyalman pou granmoun ki gen nenpòt laj ki gen sèten pwoblèm medikal kache alabaz, tankou dyabèt ak tansyon wo, paske yo gen plis risk pou maladi grav nan COVID-19. Si ou gen kesyon byen presi, mande doktè ou.

Moun ki gen maladi otoiminitè epi ki te deja gen sendwòm Guillain-Barre oswa paralizi Bell gendwa resevwa yon vaksen COVID-19.


Plis enfòmasyon sou pwoblèm kache alabaz yo (CDC)
Kisa mwen dwe konnen sou vaksen yo ak gwosès?

CDC ak FDA gen sistèm siveyans sekirite an plas pou rasanble enfòmasyon sou vaksinasyon COVID-19 la pandan gwosès epi yo siveye enfòmasyon sa yo de prè. Premye done ki soti nan sistèm sa yo bay asirans. Yo pa te idantifye okenn pwoblèm sekirite pou moun ansent ki te vaksinen, oswa pou tibebe yo a.

Dènye rapò yo te montre ke moun ki te resevwa vaksen COVID-19 ARNm yo pandan gwosès—sitou pandan twazyèm trimès gwosès yo a—te transmèt antikò bay fetis yo a, ki ta ka ede pwoteje yo apre nesans. Pa gen okenn prèv aktyèlman ki montre antikò yo ki fòme apati vaksinasyon kont COVID-19 yo lakòz pwoblèm pou gwosès, sa gen ladan pou devlopman plasennta a. Pa gen okenn prèv nonplis ki sijere ke pwoblèm fètilite se yon efè segondè ak nenpòt nan vaksen FDA otorize yo. Tankou avèk tout vaksen, syantis yo ap etidye vaksen COVID-19 yo ak anpil atansyon pou efè segondè yo epi yo pral rapòte rezilta yo dèke yo vin disponib.

Lè ou pran yon vaksen COVID-19 pandan gwosès, sa ka pwoteje ou kont maladi grav nan COVID-19. Yon konvèsasyon ant pasyan ansent ak klinisyen yo ka ede yo deside si pou yo vaksinen.

Fo kwayans ak reyalite sou COVID-19 (CDC)
Èske jèn adilt yo ta dwe pran vaksen an?

CDC rekòmande pou tout moun ki gen laj 12 zan oswa plis Ozetazini pran vaksen kont COVID-19 la dèke yo kapab. Etid yo montre vaksen kont COVID-19 yo efikas pou anpeche moun trape COVID-19. Lè ou pran yon vaksen kont COVID-19, sa pral ede anpeche tou pou moun malad gravman menm si yo trape COVID-19.

Byenke pifò moun ki trape COVID-19 amelyore nan kèk semèn ak kèk mwa apre maladi a, gen kèk ki pa amelyore. CDC ak ekspè yo nan lemonn antye ap travay pou aprann plis sou efè dire kout ak dire long sou sante ki asosye avèk COVID-19, kimoun ki genyen yo, epi poukisa. Moun ki gen COVID long yo rapòte yo gen diferan konbinezon sentòm tankou epuizman oswa fatig, difikilte pou panse oswa pou konsantre (pafwa yo rele sa "bwouya nan sèvo"), maltèt, difikilte pou respire oswa souf kout, oswa pèt kapasite pou pran sant oswa pou pran gou.


Plis sou efè dire long nan COVID-19
Èske m ta dwe pran yon vaksen si m gen COVID-19?

Wi, ekspè lasante yo rekòmande pou pran vaksen an kèlkeswa si ou te deja trape COVID-19. Pou lemoman, ekspè yo ap aprann toujou konbyen tan ou pwoteje pou ou pa vin malad ankò apre ou fin refè nan COVID-19. Menm si ou te deja refè soti nan COVID-19, li posib pou ou ta ka enfekte ak viris ki lakòz COVID-19 la ankò—byenke se yon bagay ki ra. Si ou te gen COVID-19 nan 90 jou ki sot pase yo, pale avèk doktè ou konsènan kilè ou ta dwe vaksinen.

Avantaj ki gen nan pran yon vaksen kont COVID-19 (CDC)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink