Ale nan kontni prensipal la

Mizajou Pi resan

7 July 2021

Mwen se yon paran oswa yon responsab swen. Kisa mwen dwe konnen sou vaksen yo pou timoun yo ak adolesan yo?

Repons yo ki sou sit sa a te devlope avèk CDC epi li te egzamine yo ak anpil atansyon

Ozetazini, tout moun ki gen laj 12 lane ak pi gran yo kalifye kounye a pou yo pran yon vaksinasyon kont COVID-19. CDC ak Akademi Ameriken pou Pedyatri (American Academy of Pediatrics, AAP) rekòmande pou tout moun nan gwoup sa a pran vaksen kont COVID-19 la dèke yo kapab.

Pou lemoman, timoun ak adolesan ki gen laj 12 lane ak pi gran yo kalifye pou yo resevwa vaksen kont COVID-19 Pfizer-BioNTech lan, men moun ki gen laj mwens pase 12 lane yo pa kalifye.

Anvan FDA te otorize vaksen kont COVID-19 yo, esè klinik yo te montre vaksen yo san danje epi yo efikas pou granmoun yo ak adolesan ki gen laj 16 lane ak pi gran yo. Esè yo te gen ladan plizyè dizèn milye volontè. Apre li te resevwa done anplis sou sekirite pou adolesan ki pi jèn yo, FDA te ogmante otorizasyon an vin pou adolesan ki gen laj 12 lane oswa plis yo. Gen esè klinik k ap dewoule pou timoun depi nan laj tou piti tankou sis mwa.

Lè yo pran yon vaksen kont COVID-19 la, sa pral ede anpeche timoun ak adolesan yo malad gravman menm si yo trape COVID-19.

Aspè Syantifik Vaksen kont COVID-19 yo: Kesyon Paran yo Poze Anpil (AAP)

Eksplore Plis

Kijan vaksen yo fonksyone pou timoun yo?

Vaksen kont COVID-19 la fonksyone menm jan ak lòt vaksen timoun oswa adolesan ou an te petèt pran. Jèm tankou SARS-CoV-2, viris ki lakòz COVID-19 la, anvayi kò a epi miltipliye andedan l. Vaksen an anpeche sa paske li aprann sistèm iminitè a rekonèt viris la epi fè antikò pou konbat li. Apre vaksinasyon an, timoun oswa adolesan ou an gen mwens chans pou li trape COVID-19. Si li enfekte avèk viris la, li gendwa pa malad menm jan li t ap malad san vaksen an.

Ki avantaj vaksinasyon an genyen pou timoun yo?


Lè ou fè vaksinen timoun oswa adolesan ou an, sa pral pwoteje l pou li pa trape COVID-19. Byenke mwens timoun ak adolesan te enfekte ak COVID-19 pase granmoun, yo ka enfekte avèk viris ki lakòz COVID-19 la kanmenm, vin malad ak COVID-19, epi transmèt COVID-19 la ba lòt moun. Vaksen sa yo pwoteje moun ki ozalantou ou, pa egzanp moun ki plis riske gen maladi grav nan COVID-19 oswa moun ki pa ka vaksinen — sa gen ladan tibebe, oswa moun ki gen sistèm iminitè febli akòz bagay tankou chimyoterapi pou kansè.

Apre vaksinasyon an, timoun oswa adolesan ou an gen yon chans ki pi fèb pou li trape COVID-19. Si li enfekte avèk viris la, li gendwa pa malad menm jan li t ap malad san vaksen an.

Yon lòt avantaj sèke, on fwa timoun oswa adolesan ou an vaksinen konplètman pou COVID-19, li ka reprann san danje anpil aktivite li te konn fè anvan pandemi an, san li pa oblije mete yon mask.

Lè Ou Te Vaksinen Konplètman: Kijan pou pwoteje tèt ou ak pwoteje lòt moun (CDC)
Èske vaksen an gen sekirite pou timoun mwen an?

Etid yo montre ke vaksen COVID-19 yo san danje epi yo efikas pou timoun ak adolesan ki gen laj 12 lane ak pi gran yo. Y ap bay vaksen COVID-19 yo anba siveyans ki pi entansif nan istwa Etazini. Etid sou sekirite yo te gen adolesan nan yo, epi yo montre vaksen yo san danje pou gwoup laj sa a.

Tankou granmoun yo, timoun yo ak adolesan yo ka gen kèk efè segondè apre yo pran vaksinasyon COVID-19 la. Efè segondè sa yo ka afekte kapasite pou timoun oswa adolesan ou an fè aktivite toulejou yo, men yo ta dwe disparèt nan kèk jou.

CDC ak Akademi Ameriken pou Pedyatri (American Academy of Pediatrics, AAP) rekòmande pou timoun ak adolesan ki gen laj 12 zan oswa plis pran vaksen kont COVID-19. Si ou gen kesyon oswa enkyetid sou vaksinasyon timoun ou oswa adolesan ou, li enpòtan pou ou pale avèk doktè fanmi ou, pedyat, famasyen, oswa kèlkeswa pwofesyonèl swen sante ou fè konfyans ke ou jwenn enfòmasyon medikal ou nan men l.

Vaksen Covid-19 pou Timoun ak Adolesan yo (CDC)
Èske sa pral gen enpak sou devlopman pou timoun mwen an fè pitit?

Non, vaksen COVID-19 yo pa afekte pibète nan okenn fason ni devlopman yon timoun oswa adolesan nan zafè fè pitit. Etandone molekil vaksen ARNm lan imite yon pwosesis natirèl kay moun, ekspè medikal yo gen konfyans ke vaksen yo san danje pou kò k ap grandi yo.

Aspè Syantifik Vaksen COVID-19 la: Kesyon Paran yo Poze Anpil (AAP)
Èske gen nenpòt efè segondè byen lwen pi devan sou timoun yo?

Li estrèmeman pa pwobab pou gen efè segondè grav ki ta lakòz yon pwoblèm sante ki dire lontan apre vaksinasyon COVID-19 la.

Efè segondè ki dire lontan apre nenpòt vaksinasyon ra anpil. Siveyans vaksen yo te toujou montre si efè segondè yo pral rive, yo rive anjeneral nan sis semèn yo apre ou fin resevwa yon dòz vaksen.

Pou rezon sa a, Ajans pou Kontwòl Manje ak Medikaman egzije pou yo etidye chak vaksen COVID-19 ki otorize yo pandan omwen uit semèn apre dènye dòz la. Plizyè milyon moun te resevwa vaksen COVID-19 yo, epi yo pa detekte okenn efè segondè ki dire lontan.

Aspè Syantifik Vaksen kont COVID-19 yo: Kesyon Paran yo Poze Anpil (AAP)
Èske timoun mwen an dwe mete yon mask toujou on fwa li vaksinen konplètman?

Si timoun oswa adolesan ou an vaksinen konplètman, li ka reprann san danje pifò aktivite san li pa oblije mete yon mask ni rete sis pye distans lwen lòt moun. Piske règleman yo sou mete mask diferan selon kote a, ou dwe tcheke pou verifye kisa gouvènman lokal ou yo, biznis, ak espas travay yo egzije aktyèlman.

Chwazi aktivite ki Pi an sekirite (DCC)
Èske vaksen COVID-19 yo ka lakòz anflamasyon nan kè?

Te gen yon ti kantite ka myokadit rapòte — ki se yon pwoblèm medikal ki gen ladan anflamasyon misk kè a — apre moun fin resevwa yon vaksen kont COVID-19. Rapò sa yo ra, etandone yo te bay plizyè santèn milyon dòz vaksen, epi yo te rapòte yo apre vaksinasyon ARNm kont COVID-19 (sitou nan pami adolesan gason ak jèn adilt gason). Sentòm ka ra sa yo te gen ladan doulè nan pwatrin, souf kout, santi ou gen yon kè k ap bat vit, k ap vibre, oswa k ap bat fò. Pifò pasyan ki gen myokadit ki te resevwa swen te reyaji byen avèk tretman ak repo epi yo te santi yo amelyore byen vit.

CDC ak Akademi Ameriken pou Pedyatri kontinye rekòmande pou tout moun ki gen laj 12 zan oswa plis pran vaksen kont COVID-19, etandone risk ki gen nan maladi COVID-19 la ak konplikasyon asosye yo ki kapab grav, tankou pwoblèm sante byen lwen pi devan, entène lopital, e menm lanmò. Si ou gen enkyetid osijè vaksinasyon COVID-19 la, pale avèk founisè swen sante ou oswa doktè, enfimyè, oswa klinik timoun ou an.

Myokadit ak Perikadit Apre Vaksinasyon ARNm kont COVID-19 (CDC)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink