Ale nan kontni prensipal la

Mizajou Pi resan

25 June 2021

Kijan nou fè konnen vaksen COVID-19 yo san danje?

Repons yo ki sou sit sa a te devlope avèk CDC epi li te egzamine yo ak anpil atansyon

Plizyè milyon moun Ozetazini, sa gen ladan 96% nan doktè medikal yo, te resevwa vaksen COVID-19 yo, epi vaksen sa yo te sibi siveyans sekirite ki pi entansif nan istwa Etazini.


Se Ajans Etazini pou Kontwòl Manje ak Medikaman (U.S. Food and Drug Administration, FDA) ki otorize vaksen yo, epi FDA fikse nòm estrik pou esè klinik yo epi li evalye avèk rigè done syantifik devlopè vaksen yo soumèt. On fwa vaksen yo disponib pou piblik la, FDA pral kontinye siveye vaksen yo nan yon fason rapwoche pou sekirite.

Chèchè yo te kòmanse devlope vaksen pou COVID-19 yo sa gen plis pase yon ane an janvye 2020, kote yo te baze sou plizyè deseni konpreyansyon repons iminitè a ak fason vaksen yo fonksyone. Plizyè milye volontè te patisipe nan esè klinik yo ki te kòmanse nan prentan sa a, sa ki asire nou ka fè vaksen yo konfyans yo san danje epi yo efikas.

Baze sou rezilta yo, FDA te otorize plizyè vaksen pou itilizasyon piblik. An desanm 2020, FDA te otorize de vèsyon vaksen COVID-19 la (Moderna ak Pfizer-BioNTech) pou piblik Ameriken an. Yo te ajoute yon twazyèm (Johnson & Johnson) nan mwa fevriye 2021 epi li disponib kounye a pou itilize Ozetazini apre yon poz an avril 2021. Doktè yo ak ekspè medikal ki gen anpil ane eksperyans nan kontwòl vaksen te evalye enfòmasyon sou sekirite, efikasite ak kalite fabrikasyon vaksen yo anvan yo pran desizyon yo.

Apre FDA otorize yon vaksen epi yo mete l aladispozisyon piblik la, ekspè yo kontinye siveye vaksen yo de prè pou sekirite kontinyèl ak pou ede nou aprann plis sou kesyon yo, pa egzanp, pandan konbyen tan vaksen yo pral bay pwoteksyon.

Ted Obi -- What’s A Clinical Trial | COVID-19 Vaccine Education Initiative | Ad Council
Plis sou sekirite vaksen

Eksplore Plis

Kijan yo te fè fabrike vaksen yo vit konsa?

Aspè syantifik revolisyon an te gen yon avans. Chèchè yo te deja fè pwogrè nan devlopman vaksen pou lòt kalite kowonaviris yo: yo te aplike leson yo aprann apre epidemi SARS 2003 a ak epidemi MERS 2012 la. Yo te aprann anpil bagay tou lè yo te kreye yon vaksen pou Ebola — ki pa yon kowonaviris, men li te anseye nou plis sou viris yo.

Pwopagasyon rapid COVID-19 la te fè devlopman vaksen sa yo yon priyorite entènasyonal, sa ki te debloke plizyè milya dola finansman pou asire sekirite pandan y ap bouje avèk ijans ki gen pou sove lavi moun.

Anpil chèchè ak ekspè medikal te mete ansanm pou yo devlope vaksen an pandan yo toujou respekte egzijans estrik FDA yo pou zafè sekirite ak efikasite. Byenke òganis reglemantè yo te senplifye kèk etap nan pwosesis otorizasyon vaksen an, vaksen yo te dwe kanmenm satisfè nòm estrik syantifik ajans lan pou zafè sekirite, efikasite ak kalite fabrikasyon.

Apre FDA otorize yon vaksen epi yo mete vaksen an aladispozisyon piblik la, ekspè yo kontinye swiv done yo pou ede garanti sekirite kontinyèl ak pou ede nou aprann plis sou kesyon yo, pa egzanp, èske moun ki vaksinen yo ka enfekte kanmenm san yo pa gen sentòm.

Kijan FDA evalye done sekirite yo (FDA)
Kijan yo teste sekirite vaksen yo?

Chak vaksen dwe pase nan tès ak enspeksyon estrik pou asire yo gen sekirite.

Vaksen pou COVID-19 yo te swiv yon pwosesis an 3 faz kote plizyè etap egzijib anvan otorizasyon FDA:

Faz 1: Yo teste vaksen an sou yon ti kantite granmoun ki ansante anjeneral, ki òdinèman ant 20 ak 80 moun. Yo evalye l pou sekirite, dòz ak nenpòt efè segondè. Ekspè yo egzamine tou ki kalite repons iminitè ki kreye.

Faz 2: Si pa gen okenn pwoblèm sekirite nan etid Faz I yo, yo bay vaksen an nan divès kalite dòz sou plizyè santèn granmoun ki ka gen divès kalite pwoblèm sante epi ki soti nan orijin diferan pou asire vaksen an san danje. Etid sa yo bay enfòmasyon sou sekirite anplis sou efè segondè ak risk kouran sou peryòd ki kout yo, etid yo egzamine relasyon ki genyen ant dòz yo bay la ak repons iminitè a, epi etid yo ka bay premye enfòmasyon konsènan efikasite vaksen an.

Faz 3: Ekspè yo elaji etid la pou mete ladan plizyè milye granmoun, ki gen divès kalite laj ak orijin. Yo wè ki kantite moun ki te pran vaksen an ki pwoteje kont maladi a, an konparezon ak moun ki te resevwa yon plasebo.

Apre FDA otorize yon vaksen epi li rann li disponib pou piblik la, FDA kontinye siveye sekirite vaksen an de prè. Epitou FDA kontinye sipèvize pwodiksyon vaksen an, sa gen ladan enspeksyon regilye etablisman yo, (tankou enspeksyon regilye etablisman yo) pou asire sekirite kontinyèl.

Pwosesis tès ak apwobasyon vaksen (CDC)
Èske yo te mete moun tankou m nan esè klinik yo?

Chèchè yo te asire esè yo te gen ladan yo granmoun ki soti nan divès orijin, ras, etnisite ak zòn jewografik. Yo te kolabore avèk lidè relijye yo, òganizasyon kominotè yo ak klinik sante yo pou atenn volontè ki soti nan anpil pozisyon diferan nan sosyete a nan tout Etazini.

Ekspè medikal ak doktè yo vle asire vaksen yo fonksyone san danje epi avèk efikasite pou tout kantite moun ki posib. Moun yo ka reyaji yon fason diferan ak vaksen yo baze sou faktè tankou laj, sèks ak pwoblèm sante — kidonk li enpòtan pou gen yon gwoup divès kalite patisipan nan esè klinik yo.

COVID-19 la te frape di nan kominote Nwa ak Panyòl yo. Tradisyonèlman, yo pa te toujou mete popilasyon sa yo nan rechèch klinik yo, men avèk vaksen kont COVID-19 yo, chèchè yo te asire yo volontè yo gen moun koulè ladan yo, ansanm ak moun ki gen plis pase 65 lane ki plis riske gen konplikasyon nan viris la.

Konsènan esè sou vaksen COVID-19 yo (Duke Health)
Dr. Bright – Clinical Trials
Kijan yo te otorize vaksen COVID-19 yo?

Se FDA ki otorize vaksen yo, epi FDA fikse nòm estrik pou esè klinik yo epi li evalye avèk rigè done syantifik devlopè vaksen yo soumèt.

An desanm 2020, FDA te otorize de vèsyon vaksen COVID-19 la (Moderna ak Pfizer-BioNTech) pou piblik Ameriken an. Yo te ajoute yon twazyèm (Johnson and Johnson/Janssen) an fevriye 2021.

Doktè yo ak ekspè medikal ki gen anpil ane eksperyans nan kontwòl vaksen te evalye enfòmasyon sou sekirite, efikasite ak kalite fabrikasyon vaksen yo anvan yo pran desizyon yo. Yo te detèmine avantaj yo konnen ak potansyèl avantaj vaksen yo depase nenpòt risk yo konnen oswa potansyèl risk ki genyen yo.

Apre FDA otorize yon vaksen epi yo mete vaksen an aladispozisyon piblik la, ekspè yo kontinye swiv done yo pou ede garanti sekirite ak pou ede nou aprann plis sou kesyon yo, pa egzanp, èske moun ki vaksinen yo ka enfekte kanmenm san yo pa gen sentòm.

Kijan otorizasyon pou itilizasyon dijans lan fonksyone (FDA)
Èske vaksen yo gen yon enpak sou fètilite?

Pa gen okenn prèv aktyèlman ki montre nenpòt vaksen lakòz pwoblèm fètilite, sa gen ladan vaksen COVID-19 yo. Si ou ap eseye vin ansent aktyèlman oswa si ou vle vin ansent alavni, ou ka resevwa yon vaksen COVID-19 lè youn disponib pou ou. Tankou avèk tout vaksen, ekspè medikal yo ap etidye vaksen COVID-19 yo ak anpil atansyon pou efè segondè yo epi yo pral rapòte rezilta yo dèke yo vin disponib.

Rekòmandasyon vaksen pou moun ki ansent oswa k ap bay tete
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink