Ale nan kontni prensipal la

Mizajou Pi resan

7 July 2021

Kijan pou mwen vaksinen kont COVID-19?

Repons yo ki sou sit sa a te devlope avèk CDC epi li te egzamine yo ak anpil atansyon

Tout moun ki gen plis pase 12 lane kalifye pou vaksinen, men disponiblite ak randevou yo varye selon Eta a.

  • Vizite Vaccines.gov (ki disonib an Anglè ak Panyòl) pou jwenn founisè vaksinasyon nan zòn ou. Nan kèk Eta, enfòmasyon yo ka limite pandan y ap ajoute plis founisè vaksinasyon ak famasi.

  • Voye kòd postal ou nan tèks nan 438829 (Anglè) ak 822862 (Panyòl) pou jwenn founisè vaksen ki toupre ou, epi kowòdone yon woulib gratis pou ale kay yon founisè.

  • Rele nan 1-800-232-0233 (ki disponib nan plis pase 150 lang) pou jwenn founisè vaksen ki toupre ou.

  • Tcheke sit entènèt famasi lokal ou pou wè si gen randevou disponib pou vaksen yo. Pou konnen ki famasi ki patisipe nan Pwogram Federal Famasi Detayan yo, vizite sit entènèt Pwogram Federal Famasi Detayan CDC a.

  • Kontakte depatman sante Eta ou an pou jwenn anplasman vaksinasyon anplis nan zòn lan.

  • Tcheke nouvèl lokal ou yo, yo ka gen enfòmasyon tou sou fason ou ka pran yon vaksen.

  • Genyen tou lòt resous tankou Planifye Vaksen Ou pou ede ou kòmanse.

Si ou gen kesyon, asire ou pale avèk doktè ou.


Si ou pare pou ou vaksinen, jwenn enfòmasyon ajou sou kote ki toupre ou.

Eksplore Plis

Kilè mwen ka vaksinen?

Ozetazini, tout moun ki gen laj 12 lane oswa plis kalifye kounye a pou yo resevwa vaksen COVID-19 yo.

Plis enfòmasyon sou rekòmandasyon vaksen yo (CDC)
Kisa mwen dwe atann?

Lè ou pran yon vaksen kont COVID-19, se pral tankou nenpòt lòt vaksen.

Lè ou antre, yo pral ba ou yon fich enfòmasyon ki enfòme ou plis sou vaksen byen presi yo ofri w la. Anvan ou rive, kontakte sit kote ou pral vaksinen an oswa verifye imèl konfimasyon randevou ou an pou jwenn plis detay konsènan ki idantifikasyon ak ki prèv kalifikasyon ou ka gen pou ou pote nan randevou pou vaksinasyon ou an.

On fwa ou fin vaksinen, ou pral resevwa yon kat vaksinasyon ki gen dat la, kote a ak kalite vaksen ou te resevwa a. Ou ka petèt resevwa tou yon kat ki raple ou kilè pou ou tounen pou dezyèm piki a si sa aplikab.


Kisa pou atann nan randevou ou (CDC)
Èske mwen dwe montre prèv sitwayènte m pou m pran yon vaksen?

CDC pa egzije sitwayènte Ameriken pou moun resevwa yon vaksen COVID-19.

Deklarasyon DHS sou aksè egalego (DHS)
Can I get the COVID-19 vaccine regardless of immigration status video
Konbyen li koute?

Pa gen okenn frè pou vaksinen kont COVID-19. Yo bay vaksen COVID-19 la 100% gratis pou benefisyè yo. Gouvènman federal la bay vaksen an gratis pou tout moun k ap viv Ozetazini kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon yo oswa sitiyasyon asirans sante yo. Yo pa kapab refize pèsonn yon vaksen si li pa kapab peye yon frè administrasyon pou vaksen an.

Plis enfòmasyon sou pwogram vaksinasyon an (CDC)
Ki kalite vaksen mwen pral resevwa?

Aktyèlman, gen twa kalite vaksen ki otorize pou itilize Ozetazini: Pfizer, Moderna, ak Johnson & Johnson. Anplasman ak founisè diferan ap gen youn oswa plizyè nan vaksen sa yo nan estòk yo. Alèkile, vaksen yo plis disponib Ozetazini, epi tout moun ki gen laj 12 lane oswa plis kalifye pou yo pran yon vaksinasyon COVID-19. Pou lemoman, timoun ak adolesan nan laj 12 zan ak pi gran kalifye pou yo resevwa vaksen COVID-19 Pfizer-BioNTech lan, men moun ki gen laj mwens ke 12 lane pa kalifye.

Lesansyèl sèke yo te teste delatètopye chak vaksen FDA ak CDC rekòmande epi yo te jwenn vaksen an efikas ak san danje.

Ou pral resevwa yon kat oswa yon fich enfòmasyon nan sit vaksinasyon ou an ki pral pale ou apwopo vaksen an epi ede ou konprann detay yo. Kat ou an ap di ou ki kalite vaksen ou te pran epi kilè pou ou pran dezyèm dòz la si sa aplikab.

Kisa pou atann nan randevou ou (CDC)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink