Ale nan kontni prensipal la

Apwopo

Ad Council ak COVID Collaborative dirije Inisyativ Edikasyon Vaksen COVID-19 la, avèk patisipasyon Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi Yo (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) pou edike piblik Ameriken an epi ranfòse konfyans apwopo vaksen kont COVID-19 yo.

Gwo lespri yo nan lasyans ak medsin gide Inisyativ la, pi bon talan yo nan sektè prive a ba l jarèt, epi Inisyativ la fèt pou atenn piblik diferan, ansanm ak kominote moun koulè yo ki afekte yon fason demezire ak COVID-19 lan. Lè nou asire nou ameriken yo gen enfòmasyon egzak epi alè pou reponn kesyon ak enkyetid yo genyen sou efè segondè, efikasite ak esè klinik vaksen yo, objektif nou se pou chanje mantalite piblik la soti nan ezitasyon pou pran vaksen an pou yo vin vaksinen an tout konfyans.

Konsènan Ad Council la

Ad Council la se kote kreyativite ak kòz yo kontre. Òganizasyon ki pa pou pwofi a rasanble lespri ki pi kreyatif yo nan piblisite, medya, teknoloji ak maketing pou atake anpil nan kòz sosyal ki pi enpòtan nan peyi a. Ad Council la kreye anpil nan kanpay moun plis rekonèt yo nan istwa piblisite, sa ki gen ladan l Friends Don't Let Friends Drive Drunk (Zanmi pa kite zanmi kondi sou), Smokey Bear ak Love Has No Labels (Lanmou pa gen etikèt). Jwenn plis enfòmasyon nan www.adcouncil.org.

Konsènan COVID Collaborative

COVID Collaborative se yon asanble nasyonal ki reyini ekspè ak enstitisyon prensipal yo nan zafè lasante, edikasyon ak ekonomi pou chanje sitiyasyon an nan pandemi an gras ak sipò yo bay otorite Eta a ak otorite lokal yo. Jwenn plis enfòmasyon nan www.covidcollaborative.us.

Tanpri jwenn resous inisyativ pou òganizasyon yo nan www.adcouncil.org/covid-vaccine.

Yon mèsi pou patnè nou yo, ki te bay finansman san gad dèyè pou inisyativ edikasyon Ad Council la pou vaksinasyon kont COVID-19 la.

Kontribitè prensipal yo jiskaprezan gen ladan yo:

Kote ki te bay gwo kontribisyon tou se:

Ad Council pa te resevwa okenn finansman nan men konpayi famasetik yo ni òganizasyon politik pou Inisyativ Edikasyon sou Vaksen COVID-19 yo. Ad Council resevwa sipò anyèl jeneral pou li fonksyone ki sòti nan men yon gwo gwoup sipòtè antrepriz, ki gen ladan sa yo ki nan endistri famasetik la. Repons pou kesyon yo ki sou sit sa a itilize enfòmasyon ki soti nan òganizasyon sante piblik prensipal yo. Toujou konsilte yon pwofesyonèl medikal si ou gen nenpòt kesyon sou sante ou.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink