Ale nan kontni prensipal la

Mizajou ki Pi Resan

20 December 2021

Mwen se yon paran oswa yon responsab swen. Kisa mwen dwe konnen sou vaksen yo pou timoun yo ak adolesan yo?

Repons yo ki sou sit sa a te devlope avèk CDC epi li te egzamine yo ak anpil atansyon

Ozetazini, tout moun ki gen laj 5 lane ak plis yo kapab kounye a vaksinen kont COVID-19 la. CDC a ak Akademi Ameriken pou Pedyatri (American Academy of Pediatrics, AAP) rekòmande pou tout timoun ki kalifye yo vaksinen pi bonè yo kapab.

Nan moman sa a, se sèlman vaksen Pfizer a ki otorize pou timoun ki gen laj 5 lane oswa plis yo. Rechèch yo te jwenn li pwoteje timoun yo ak tout fòs kont COVID-19, sa gen ladan kont varyant koni yo. Esè klinik yo te gen ladan plizyè milye timoun ekspè yo te siveye pou asire vaksen yo san danje. Plizyè milyon timoun nan gwoup laj sa a deja resevwa omwen yon dòz depi vaksen yo te otorize pou laj 5 jiska 11 lane.

Li san danje tou pou timoun yo pran yon vaksen kont COVID-19 an menm tan ak lòt vaksen tankou vaksen kont grip la.

Vaksen kont COVID-19 yo gratis pou nenpòt moun k ap viv Ozetazini.

Dr Peggy Stager MD
Lis Kontwòl Vaksen kont COVID-19 la pou timoun ki gen laj 5 lane oswa plis yo (AAP)

Eksplore Plis

Kijan vaksen kont COVID-19 yo fonksyone pou timoun yo?

Vaksen kont COVID-19 la fonksyone menm jan ak lòt vaksen timoun ou an te petèt pran. Jèm tankou SARS-CoV-2, viris ki lakòz COVID-19 la, anvayi kò a epi miltipliye andedan l. Vaksen an anpeche sa paske li aprann sistèm iminitè a rekonèt viris la epi fè antikò pou konbat li. Apre yo fin vaksinen, timoun yo ap gen pwoteksyon solid kont COVID-19 la. Esè klinik yo te montre avèk timoun laj 5-11 lane yo te montre vaksen Pfizer an a te efikas a 91% pou anpeche maladi ak COVID-19 la epi li bay pwoteksyon solid kont maladi grav.

Pou timoun ki gen laj 5 jiska 11 lane yo, li enpòtan pou konnen dòz chak vaksen yo anfèt pi piti pase kantite yon adilt t ap resevwa. Esè klinik yo te jwenn pi piti dòz yo kreye yon repons iminitè fò kay timoun yo pandan yo ede asire sekirite. Timoun yo dwe resevwa de dòz yo pou yo ka jwenn pwoteksyon konplè. Si timoun ou an gen laj 11 lane men li pral gen 12 lane, Akademi Ameriken pou Pedyatri an rekòmande pou pran dòz pou laj timoun ou an gen nan moman an.

Timoun mwen an pral gen 12 lane. Ki vaksen COVID-19 li ta dwe pran? (AAP)
Ki avantaj vaksinasyon an genyen pou timoun yo?

Jiska Desanm 2021, prèske 7.2 milyon timoun te teste pozitif pou COVID-19 depi kòmansman pandemi an. Ka COVID yo nan pami timoun yo te pi wo nan semèn ak mwa ki sot pase yo

Prèske 10,000 timoun laj 5 jiska 11 lane te entène lopital akòz COVID-19.

Lè yo vaksinen kont COVID-19, sa ede bay timoun yo yon pwoteksyon solid kont maladi grav oswa konplikasyon. Byenke mwens timoun ak adolesan te gen COVID-19 la pase granmoun, yo ka trape viris la kanmenm, vin malad, epi transmèt li ba lòt moun. Vaksen yo kapab limite kantite tan yon moun kontajye menm si li malad.

Timoun yo ak COVID-19: Rapò Done nan Nivo Eta (AAP)
Èske vaksen an san danje pou timoun mwen an?

Etid yo montre ke vaksen COVID-19 yo san danje epi yo efikas pou timoun ki gen laj 5 lane ak pi gran yo. Y ap siveye pwogram vaksen kont COVID-19 yo avèk plis atansyon pase nenpòt lòt efò sante piblik nan istwa Etazini. Esè klinik yo te gen nan yo plizyè milye timoun nan gwoup laj sa yo. Yo te jwenn vaksen ki otorize yo gen anpil sekirite ak efikasite. Prèske 5 milyon timoun deja resevwa omwen yon dòz depi vaksen yo te otorize pou laj 5 jiska 11 lane.

Tankou granmoun, timoun ak adolesan gendwa gen kèk efè segondè apre yo fin pran yon vaksen kont COVID-19 la. Sa yo gen ladan doulè nan anplasman piki a, maltèt, lafyèv ak doulè nan misk. Efè segondè sa yo ta ka afekte kapasite pou timoun oswa adolesan ou an fè aktivite toulejou yo, men yo ta dwe disparèt nan kèk jou.

CDC ak Akademi Ameriken pou Pedyatri a (American Academy of Pediatrics, AAP) ak Asosyasyon Nasyonal Enfimyè Pratisyen Pedyatrik yo (National Association of Pediatric Nurse Practitioners) rekòmande timoun ki gen laj 5 lane oswa plis yo ta dwe pran vaksen kont COVID-19 yo pi bonè yo kapab. Si ou gen kesyon oswa enkyetid, pale avèk yon pedyat oswa yon pwofesyonèl swen sante.

Vaksen Covid-19 pou Timoun ak Adolesan yo (CDC)
Èske sa pral gen enpak sou devlopman pou timoun mwen an fè pitit?

Non, vaksen COVID-19 yo pa afekte pibète nan okenn fason ni devlopman yon timoun oswa adolesan nan zafè fè pitit. Pa te gen okenn prèv ki montre vaksen yo afekte fètilite oswa sante repwodiktif kay timoun oswa granmoun. Ekspè medikal yo gen konfyans ke vaksen yo san danje pou kò k ap grandi yo.

Aspè Syantifik Vaksen COVID-19 la: Kesyon Paran yo Poze Anpil (AAP)
Dr Susan Huang MD
Èske gen nenpòt efè segondè byen lwen pi devan sou timoun yo?

Pa gen anpil chans pou timoun yo ta gen nenpòt efè segondè grav. Etid avèk timoun ki gen laj 5 jiska 11 lane pa te jwenn okenn prèv efè segondè sou peryòd ki long. Lontan, nou te wè efè segondè vaksen yo anjeneral rive nan sis semèn apre ou fin pran piki a. Ajans pou Kontwòl Manje ak Medikaman te asire yo etidye chak vaksen kont COVID-19 ki otorize yo pandan omwen uit semèn apre dènye dòz la.

Li trè ra pou jwenn efè segondè grav apre nenpòt vaksen. Plizyè milyon moun te resevwa vaksen COVID-19 yo, epi yo pa detekte okenn efè segondè ki dire lontan.

Aspè Syantifik Vaksen kont COVID-19 yo: Kesyon Paran yo Poze Anpil (AAP)
Poukisa dòz yo diferan pou timoun ki gen 11 lane oswa ki pi piti?

Si timoun ou an gen 5 jiska 11 lane, lè sa dòz vaksen kont COVID-19 li pral pran an piti anpil. Jis 10 mikwogram, ki se yon tyè nan dòz pou moun laj ki pi gran yo. Esè klinik yo te jwenn ke ti kantite sa a se tout sa ki nesesè pou prepare sistèm iminitè a pou li ka anpeche jèm fè yon moun malad.

Kontrèman ak anpil medikaman, dòz vaksen kont COVID-19 la pa varye selon pwa pasyan an men selon laj li nan jou vaksinasyon an. Dòz yo baze sou laj (olye sou pwa) paske vaksen yo pa vwayaje nan sikilasyon san an pou ale nan tout pati nan kò yon moun tankou lòt medikaman tankou antibyotik. Vaksen yo anfèt pa sikile nan kò ou ditou. Olye sa, selil nan sistèm iminitè ou ale nan plas kote yo bay vaksen an epi kreye yon repons iminitè toupre anplasman piki a.

On fwa timoun ou an te resevwa premye piki l, li pral gen pou l resevwa yon dezyèm dòz twa semèn apre premye dòz li a.

Vaksen Covid-19 pou Timoun ak Adolesan yo (CDC)
Èske vaksen COVID-19 yo ka lakòz anflamasyon nan kè kay adolesan?

Te gen yon ti kantite ka enflamasyon nan kè yo rapòte apre yon vaksen kont COVID-19 la. Myokadit se enflamasyon misk kè a. Perikadit se enflamasyon doubli deyò kè a. Yo te rapòte ensidan yo sitou pami adolesan gason ak jèn adilt yo sitou ki te resevwa yon vaksen ARNm. Pami plizyè santèn milyon dòz vaksen yo bay, rapò sa yo ra.

Sentòm ka ra sa yo te gen ladan doulè nan pwatrin, souf kout, santi ou gen yon kè k ap bat vit, k ap vibre, oswa k ap bat fò. Pifò pasyan ki gen myokadit ki te resevwa swen te reyaji byen avèk tretman ak repo epi yo te santi yo amelyore byen vit.

CDC ak Akademi Ameriken pou Pedyatri a (AAP) kontinye rekòmande pou adolesan laj 16 lane oswa plis yo pran vaksen kont COVID-19 la, sa gen ladan yon vaksen rapèl apre premye seri a. Si ou gen kesyon oswa enkyetid, pale avèk yon pwofesyonèl swen sante.

Myokadit ak Perikadit Apre Vaksinasyon ARNm kont COVID-19 (CDC)

Èske w ap chèche yon vaksen? Vizite Lokalizatè Vaksen an pou jwenn enfòmasyon ajou sou kote ki toupre ou.


Lòt Kesyon Ou Ta Ka Genyen

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink