Ale nan kontni prensipal la

Mizajou Pi resan

7 July 2021

Kijan vaksen kont COVID-19 yo pwoteje m?

Repons yo ki sou sit sa a te devlope avèk CDC epi li te egzamine yo ak anpil atansyon

Lè nou pran yon vaksen, li aktive repons iminitè nou. Sa ede kò nou aprann konbat viris la san nou pa riske gen yon enfeksyon reyèl. Si nou ekspoze ak viris la pi devan, sistèm iminitè nou “sonje” kijan pou konbat li. Tout vaksen kont COVID-19 ki otorize yo bay yon gwo pwoteksyon kont maladi grav ak ospitalizasyon akòz COVID-19.

Vaksen Moderna ak vaksen Pfizer yo itilize ARN mesaje, oswa ARNm. Vaksen ARNm lan pa gen yon viris vivan ladann — yo bay kò nou “lòd” sou fason pou fabrike ak konbat pwoteyin san danje ki gen fòm Pik la ki pral pwoteje nou kont yon enfeksyon COVID-19. Byenke vaksen sa yo sèvi ak nouvo teknoloji, chèchè yo te etidye yo depi plizyè deseni.

Vaksen Johnson & Johnson/Janssen lan se yon vaksen vektè viral epitou li pa gen yon viris vivan ladann. Li itilize yon adenoviris ki san danje pou kreye yon pwoteyin pwent (spike) epi sistèm iminitè a kreye antikò pou reponn ak pwoteyin lan pou pwoteje kont COVID-19.

Okenn nan vaksen sa yo pa kapab ba ou COVID-19.

Sa pran tan pou kò ou konstwi yon defans apre vaksinasyon an, kidonk ou pa pral jwenn tout pwoteksyon an jiska 2 semèn apre dènye dòz ou an.

Dr Angelica Kottkamp Video
Kijan vaksen yo fonksyone (vaccines.gov)

Eksplore Plis

Ki diferans ki genyen ant vaksen yo?

Tout vaksen COVID-19 ki otorize yo bay yon gwo pwoteksyon kont maladi grav ak ospitalizasyon. Lè ou vaksinen kont COVID-19 epi ou swiv rekòmandasyon CDC yo pou pwoteje tèt ou ak pwoteje lòt moun, sa pral ofri pi bon pwoteksyon kont COVID-19.

Vaksen Moderna a rekòmande pou moun ki gen laj 18 lane oswa plis epi li gen ladan 2 piki ki espase ak 28 jou. Se yon vaksen ARN mesaje, oswa ARNm. Baze sou prèv ki soti nan esè klinik yo, vaksen Moderna a te efikas a 94% pou anpeche COVID-19 epi li bay gwo pwoteksyon kont maladi grav.

Vaksen Pfizer-BioNTech lan rekòmande pou moun ki gen laj 12 lane oswa plis epi li gen ladan 2 piki ki espase ak 21 jou. Se yon vaksen ARNm. Baze sou prèv ki soti nan esè klinik yo, vaksen Pfizer-BioNTech lan te efikas a 95% pou anpeche COVID-19 epi li bay gwo pwoteksyon kont maladi grav.

Yo bay vaksen Johnson & Johnson/Janssen lan ak yon grenn piki sèlman. Se yon vaksen vektè viral. Baze sou prèv ki soti nan esè klinik yo, vaksen Johnson & Johnson lan te efikas a 72% pou anpeche COVID-19 epi li bay gwo pwoteksyon kont maladi grav. Otorite sante yo siveye tout vaksen yo de prè pou zafè sekirite, vaksen Johnson & Johnson lan ladan tou.

Li enpòtan anpil pou gen plizyè vaksen dekwa pou pwogram vaksinasyon yo ka atenn byen vit tout kantite moun ki posib.

Diferan vaksen fonksyone (CDC)
Si ou pare pou ou vaksinen, jwenn enfòmasyon ajou sou kote ki toupre ou.
Èske mwen bezwen yon sèl piki oswa de?

Tout vaksen kont COVID-19 yo ki disponib kounye a Ozetazini te montre yo trè efikas pou anpeche COVID-19. Sa pran tan pou kò ou konstwi yon defans apre vaksinasyon an, kidonk ou pa pral jwenn tout pwoteksyon an jiska 2 semèn apre dènye dòz ou an.

Si ou resevwa yon vaksen COVID-19 Pfizer oswa Moderna, ou pral bezwen 2 piki pou jwenn pwoteksyon maksimòm lan. Yo dwe bay dezyèm piki a pou vaksen Moderna a nan 28 jou apre premye piki ou an, epi yo dwe bay dezyèm piki a pou vaksen Pfizer an nan 21 jou apre premye piki ou an. Vaksen COVID-19 yo, youn pa ka ranplase lòt. Si ou te resevwa yon vaksen COVID-19 Pfizer-BioNTech oswa Moderna, ou dwe pran menm kalite a pou dezyèm piki ou an. Si yo di w ou bezwen de piki, asire ou pran toude.

Vaksen Janssen Johnson & Johnson lan egzije yon grenn piki sèlman. Yo konsidere moun ki resevwa vaksen Johnson & Johnson lan vaksinen konplètman 2 semèn apre yo fin resevwa yon sèl piki a.

Mande founisè swen sante ou enfòmasyon sou zouti (tankou v-safe) ki ka voye rapèl otomatik pou ou konsènan fason pou jwenn premye ak dezyèm vaksen ou nan moman ki apwopriye a.

Kisa pou atann nan randevou ou (CDC)
Èske vaksen yo pwoteje kont varyant yo?

Done aktyèl yo sijere ke vaksen COVID-19 ki otorize pou itilize Ozetazini yo ofri pwoteksyon kont pifò varyant yo. Sepandan, gen kèk varyant ki ta ka lakòz maladi kay kèk moun apre yo vaksinen konplètman. N ap apran toujou nan ki degre vaksen yo efikas kont nouvo varyant viris ki lakòz COVID-19 la. Ekspè sante piblik yo ap etidye plizyè varyant epi y ap siveye de prè nenpòt ki nouvo.

Gen sis varyant aktyèlman ki remakab Ozetazini:

  • B.1.1.7 (Alpha): Yo te premye detekte variant sa a Ozetazini an Desanm 2020. Yo detekte l okòmansman nan Wayòm Ini.
  • B.1.351 (Beta): Yo te premye detekte variant sa a Ozetazini nan fen mwa Janvye 2021. Yo detekte l okòmansman nan Afrik Disid an Desanm 2020.
  • P.1 (Gamma): Yo te premye detekte variant sa a Ozetazini an Janvye 2021. Okòmansman yo te idantifye P.1 kay vwayajè ki sòti Brezil, ke yo te teste pandan depistaj woutin nan yon ayewopò nan Japon nan kòmansman mwa Janvye.
  • B.1.427 (Epsilon) ak B.1.429 (Epsilon): Yo te premye idantifye de varyant sa yo nan Kalifòni an Fevriye 2021.
  • B.1.617.2 (Delta): Yo te premye detekte variant sa a Ozetazini an Mas 2021. Okòmansman yo te idantifye nan Lend an Desanm 2020.
Plis enfòmasyon sou varyant viris la (CDC)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink