Ale nan kontni prensipal la

Mizajou Pi resan

7 July 2021

Kisa ou dwe atann apre ou fin pran yon vaksen kont COVID-19?

Repons yo ki sou sit sa a te devlope avèk CDC epi li te egzamine yo ak anpil atansyon

Li nòmal pou ou santi yon malèz lejè apre yon vaksen. Sa vle di vaksen an ap travay epi l ap kreye yon repons iminitè nan kò ou.

Ou ka santi doulè oswa ou ka gen enpe anfleman nan bra ou. Ou ka santi ou fatige tou, ou gen yon maltèt, lafyèv oswa frison. Sentòm sa yo pa vle di ou gen COVID-19 — li pa posib pou trape COVID-19 nan vaksen an.

Efè segondè sa yo ka gen enpak sou aktivite toulejou ou, men yo pa ta dwe dire plis pase 2-3 jou. Si yo kontinye oswa yo vin pi mal, rele doktè, enfimye/enfimyè, oswa klinik ou an.

Menm si ou gen kalite efè sa yo apre premye piki ou an, li enpòtan pou asire ou pran dezyèm piki a, sòf si yon founisè vaksinasyon oswa doktè ou di pou ou pa pran yon dezyèm piki oswa ou pran vaksen ki mande yon grenn dòz sèlman an. Si ou gen kesyon mande doktè ou. Kò ou pran tan pou konstwi iminite. Ou gendwa pa pwoteje konplètman kont COVID-19 anvan 1-2 semèn apre dènyè piki ou an.

Nan pifò ka yo, malèz lafyèv oswa doulè a nòmal. Kontakte doktè w oswa founisè swen sante w:

  • Si woujè oswa sansibilite a ogmante apre 24 èdtan nan kote ou te pran piki a

  • Si efè segondè ou yo ap enkyete ou oswa yo pa sanble ap disparèt apre kèk jou

  • Si ou vin gen maltèt grav, doulè vant, doulè nan janm, oswa souf kout nan twa premye semèn yo.

  • Si ou pran yon vaksen kont COVID-19 epi ou panse ou ta ka gen yon reyaksyon alèjik grav apre ou fin kite sant vaksinasyon an, rele 911 pou mande swen medikal touswit. Aprann plis bagay sou vaksen kont COVID-19 yo ak reyaksyon alèjik ra ki grav yo.

Dr. Oronsaye - How Will I Feel Afterwards | COVID-19 Vaccine Education Initiative
Kisa pou atann apre vaksen an (CDC)

Eksplore Plis

Èske mwen ta ka fè yon reyaksyon alèjik?

Reyaksyon alèjik grav yo ra anpil ak vaksen yo. FDA di vaksen COVID-19 ki otorize yo sanble san danje pou moun ki fè alèji kouran ak manje oswa anviwònman an.

CDC rekòmande pou moun vaksinen menm si yo gen yon istwa reyaksyon alèjik grav ki pa anrapò ak vaksen oswa medikaman enjektab—tankou alèji ak manje, bèt kay, venen, anviwònmantal, oswa alèji ak latèks. Moun ki gen yon istwa alèji ak medikaman nan bouch oswa yon istwa reyaksyon alèjik grav nan fanmi gendwa vaksinen tou.

Si ou te fè yon reyaksyon alèjik touswit — menmsi li pa te grav — apre yon vaksen oswa terapi enjektab pou yon lòt maladi, mande doktè ou si ou ta dwe pran yon vaksen COVID-19. Doktè ou ap ede ou deside si li san danje pou ou vaksinen.

Yo dwe siveye sou plas tout moun ki pran yon vaksen COVID-19. Moun ki te fè reyaksyon alèjik grav oswa ki te gen nenpòt kalite reyaksyon alèjik touswit apre yon vaksen oswa terapi enjektab, yo dwe siveye moun sa yo pandan omwen 30 minit apre yo fin vaksinen. Yo dwe siveye tout lòt moun yo pandan omwen 15 minit apre yo fin pran vaksen an.

Plis enfòmasyon sou efè negatif yo (CDC)
Èske mwen dwe enkyete pou efè segondè ki dire lontan?

Li estrèmeman pa pwobab pou gen efè segondè grav ki ta lakòz yon pwoblèm sante ki dire lontan apre vaksinasyon COVID-19 la.

Efè segondè ki dire lontan apre nenpòt vaksinasyon ra anpil. Siveyans vaksen yo te toujou montre si efè segondè yo pral rive, yo rive anjeneral nan sis semèn yo apre ou fin resevwa yon dòz vaksen.

Pou rezon sa a, Ajans pou Kontwòl Manje ak Medikaman egzije pou yo etidye chak vaksen COVID-19 ki otorize yo pandan omwen uit semèn apre dènye dòz la. Plizyè milyon moun te resevwa vaksen COVID-19 yo, epi yo pa detekte okenn efè segondè ki dire lontan.


Plis sou sekirite vaksen yo
Kisa mwen dwe konnen sou vaksen Johnson and Johnson lan?

Aprè yo te sispann itilizasyon vaksen COVID-19 Janssen Johnson & Johnson lan, CDC ak FDA te rekòmande pou yo reprann itilizasyon vaksen Johnson & Johnson lan Ozetazini. Tcheke la a pou jwenn enfòmasyon pi resan yo.

Nan moman sa a, done ki disponib yo sijere ke chans yo trè fèb pou gen reyaksyon negatif grav tankou boul san ra ak to plakèt fèb. Sepandan, fanm ki gen laj mwens ke 50 lane dwe okouran risk ra pou gen kayo san ak kantite plakèt fèb apre yo resevwa vaksen Johnson & Johnson/Janssen lan.

Yo pa te obsève risk sa a avèk lòt vaksen COVID-19 ki disponib yo.

Yo pa siyale okenn rapò sou boul san avèk to plakèt fèb pou vaksen Pfizer-BioNTech lan oswa vaksen Moderna a, epi yo deja bay plis pase 180 milyon dòz vaksen Ozetazini.

Vaksen COVID-19 yo te sibi epi yo pral kontinye sibi siveyans sekirite ki pi entansif nan istwa Etazini. Sekirite vaksen COVID-19 se yon pi gwo priyorite pou gouvènman federal la, epi yo pran trè oserye tout rapò sou pwoblèm sante apre vaksinasyon COVID-19 la.


Plis enfòmasyon sou efè negatif yo (CDC)
Èske m ap bezwen yon piki rapèl COVID-19?

Lè ou pran vaksen kont COVID-19 la, sa pral ede pwoteje ou nan pa twò lontan, men yo poko konnen toujou konbyen tan pwoteksyon an pral dire. Nou poko konnen si piki rapèl COVID-19 pral bezwen, ni nan ki entèval.

CDC fè mizajou nan direktiv yo ofiramezi yo aprann plis toujou sou kantite tan vaksen yo pwoteje kont COVID-19 nan kondisyon reyèl yo. Nou pral kontinye mete paj sa a ajou ofiramezi nou tande plis bò kote ekspè sante piblik yo.

Kesyon Yo Poze Souvan sou Vaksen yo pou Pwofesyonèl Swen Sante yo (CDC)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink