Ale nan kontni prensipal la

Mizajou Pi resan

29 June 2021

Ki avantaj ki genyen nan pran vaksen pou COVID-19?

Repons yo ki sou sit sa a te devlope avèk CDC epi li te egzamine yo ak anpil atansyon

Etid yo montre vaksen kont COVID-19 yo efikas pou anpeche ou trape COVID-19. Lè ou pran yon vaksen kont COVID-19, sa pral ede anpeche tou pou ou malad gravman menm si ou trape COVID-19. Lè ou pwoteje tèt ou, sa pwoteje tou moun ki ozalantou ou, pa egzanp moun ki plis riske gen maladi grav nan COVID-19 oswa moun ki pa ka vaksinen — sa gen ladan tibebe, oswa moun ki gen sistèm iminitè febli akòz bagay tankou chimyoterapi pou kansè.

Yon lòt avantaj sèke, on fwa ou vaksinen konplètman pou COVID-19, ou ka reprann san danje anpil aktivite ou te konn fè anvan pandemi an, san ou pa oblije mete yon mask.

Plis bagay pou konnen sou vaksen yo (Johns Hopkins Coronavirus Resource Center)

Eksplore Plis

Kisa m kapab fè lè m vaksinen konplètman?

Moun ki vaksinen konplètman ka kòmanse reprann san danje anpil aktivite yo te sispann fè akòz pandemi an.

CDC kontinye fè mizajou nan direktiv yo ofiramezi plis enfòmasyon vin disponib, kidonk tanpri vizite sitwèb yo a pou jwenn rekòmandasyon pi resan yo.

Chwazi aktivite ki Pi an sekirite (DCC)
Èske mwen bezwen mete yon mask toujou on fwa vaksinen konplètman?

Si ou vaksinen konplètman, ou ka reprann anpil aktivite san danje san ou pa oblije mete yon mask ni rete sis pye distans lwen lòt moun. Piske règleman yo sou mete mask diferan selon kote a, ou dwe tcheke pou verifye kisa gouvènman lokal ou yo, biznis, ak espas travay yo egzije aktyèlman.

Si w ap vwayaje, ou dwe pran dispozisyon toujou pou pwoteje tèt ou ak pwoteje lòt moun. Ou dwe mete yon mask toujou nan avyon, otobis, tren, ak lòt fòm transpò piblik k ap vwayaje vin Etazini, andedan Etazini oswa sot Ozetazini, ak nan sant transpò ameriken yo tankou èpòt ak estasyon yo.

CDC kontinye fè mizajou nan direktiv yo ofiramezi plis enfòmasyon vin disponib, kidonk tanpri vizite sitwèb yo a pou jwenn rekòmandasyon pi resan yo.

Chwazi aktivite ki Pi an sekirite (DCC)
Mwen poko vaksinen konplètman, èske m ta dwe mete yon mask?

Wi. Li pi bon pou ou kontinye pran tout prekosyon yo jiskaske ou vaksinen konplètman, ki se 2 semèn apre dènye dòz vaksen ou (2 semèn apre yon sèl dòz vaksen Johnson & Johnson lan, oswa 2 semèn apre dezyèm dòz vaksen Pfizer oswa Moderna). Tanpri kontinye mete yon mask, lave men ou souvan avèk savon ak dlo, epi rete nan distans 6 pye ak lòt moun ki pa abite avèk ou. Si ou pran prekosyon sa yo jiskaske ou vaksinen konplètman, sa ede pwoteje tèt ou ak pwoteje lòt moun.

Chwazi aktivite ki Pi an sekirite (DCC)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink